Algemene voorwaarden

Residence Le Petit Paradis | Chambre d’Hôtes Labastide Rouairoux

Versie 1.0 – februari 2020

Terminologieën

  • De termen Residence Le Petit Paradis Chambre d’Hôtes Labastide Rouairoux, Residence Le Petit Paradis, Chambre d’Hôtes Residence Le Petit Paradis en Chambre d’Hôtes zijn termen voor Residence Le Petit Paradis Chambre d’Hôtes te Labastide Rouairoux.
  • Gast: een persoon die bij Chambre d’Hôtes heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
  • Hoofdgast: de persoon die bij de Chambre d’Hôtes heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 21 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
  • Beheerder: de persoon die als eigenaar van de Chambre d’Hôtes, of namens de eigenaar van de Chambre d’Hôtes, de Chambre d’Hôtes beheert.
  • Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
  • Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Residence Le Petit Paradis.
  • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1. Residence Le Petit Paradis

1.1 De Chambre d’Hôtes is beschreven op de website residence-lepetitparadis.fr. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de Chambre d’Hôtes ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2 Het minimum verblijf in Residence Le Petit Paradis is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.

1.3 De Chambre d’Hôtes is 24 uur per dag toegankelijk. De kamers hebben een eigen afsluitbare ingang.

1.4 Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur.

1.5 Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.

1.6 Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de Chambre d’Hôtes, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.

1.7 De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.

1.8 Inchecken van 14.00-20.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.

1.9 Residence Le Petit Paradis is geschikt voor gezinnen met kinderen.

1.10 De gasten kunnen hun auto parkeren op het bij de Chambre d’Hôtes aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.11 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben

1.12 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen

1.13 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Residence Le Petit Paradis ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.14 Gasten van Residence Le Petit Paradis dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat ter inzage ligt in de Chambre d’Hôtes.

1.15 Residence Le Petit Paradis: SIRET 87940611400014.

2. Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De getoonde prijzen die u kunt vinden op deze website zijn inclusief belastingen en (verplichte) toeslagen.

2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3 Tarieven van de Chambre d’Hôtes zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 Alle vermeldingen op de website van de Chambre d’Hôtes (residence-lepetitparadis.fr) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De Chambre d’Hôtes is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3. Reservering en Betaling

3.1 De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Residence Le Petit Paradis.

3.2 U kunt kiezen om het bedrag via de verschillende betaalwijzen op onze website te betalen, u kunt er ook voor kiezen om bij aankomst te betalen.

3.3 Betaling van het (restant)bedrag dient bij aankomst te worden voldaan in de Chambre d’Hôtes. Betaling kan contant of per creditcard worden voldaan.

4. Annulering

4.1 Tot 1 dag voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met woensdag.

4.2 Bij annulering vanaf 1 dag voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de eerste overnachting in rekening gebracht (gemiddeld reserveringsbedrag per nacht).

4.3 Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.

4.4 Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@residence-lepetitparadis.fr worden doorgegeven.

4.5 Residence Le Petit Paradis heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast. 

5. Schade

5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de Chambre d’Hôtes-accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de Chambre d’Hôtes of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de Chambre d’Hôtes-accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

5.3 Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

5.4 Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de Chambre d’Hôtes worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

5.5 Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de Chambre d’Hôtes-eigenaar te versturen.

6. Klachten

6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de Chambre d’Hôtes voor te leggen. De Chambre d’Hôtes dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de Chambre d’Hôtes gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de Chambre d’Hôtes kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Chambre d’Hôtes kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de Chambre d’Hôtes tegen aanspraken dienaangaande. De Chambre d’Hôtes is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de Chambre d’Hôtes.

8.2 De Chambre d’Hôtes kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de Chambre d’Hôtes.

8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de Chambre d’Hôtes, indien en voor zover de Chambre d’Hôtes uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Chambre d’Hôtes is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de Chambre d’Hôtes in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4 De Chambre d’Hôtes aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9. Privacy

9.1 Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Statement.

10. Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Frans recht van toepassing. Niet‐Franse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Frankrijk, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.